Bloczek reklamowy

Sonda

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi ankietami.

Subskrypcja

Skorzystaj z naszego newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z informacjami o aktualnych wydarzeniach, promocjach czy też ofertach specjalnych. Dołącz swój mail do naszej bazy. Bądź na bieżąco!

Podaj swój adres e-mail:

Regulaminy

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania z Systemu Rezerwacji oraz Centrum Obsługi na portalu just-travel.pl jest akceptacja wszystkich podanych niżej warunków regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie pomiędzy Użytkownikiem, a WNT Sp. z o.o.
   

 2. II. DEFINICJE

  System Rezerwacji - program umożliwiający Użytkownikowi wyszukiwanie:

 • możliwości wyceny i zakupu ubezpieczenia podróżnego,

 • możliwość skorzystania z wynajmu samochodu w dowolnie wybranym mieście (w kraju i na świecie) w dowolnie wybranym okresie, przy jednoczesnej możliwości wyceny usługi i ich zamówieniu (rezerwacja)

 1. Przelew elektroniczny - każdy instrument płatniczy, w tym z dostępem do środków pieniężnych na odległość, umożliwiający posiadaczowi dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji lub elektroniczną identyfikację posiadacza niezbędną do dokonania operacji, w szczególności instrument pieniądza elektronicznego lub kartę płatniczą.

 2. III. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Poniższy dokument określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Systemu Rezerwacji.

  2. Rezerwacja i zakup poszczególnych produktów oferowanych przez System Rezerwacyjny jest transakcją jednostkową. Zakup każdego produktu podlega warunkom szczegółowym wskazanym w działach VII do IX niniejszego regulaminu.

  Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, zaś akceptując poniższe warunki przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność finansową za korzystanie z Systemu Rezerwacji.

 3. Zabrania się Użytkownikowi dokonywania zapytania o rezerwację z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze lub inne usługi fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej. Takie działania będą bezzwłocznie zgłaszane właściwym organom ścigania

WNT Sp. z o.o. zastrzega, że korzystanie z Systemu Rezerwacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Nie udziela się również żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. WNT Sp. z o.o. nie gwarantuje ponadto, iż w chwili następnej po otrzymaniu wyniku wyszukiwania nie pojawią się w Systemie, lub innych systemach wyszukiwania biletów lub rezerwacji usług inne oferty, niż uprzednio wyszukane przez System. Taka gwarancja nie będzie też miała zastosowania do przeszłości. Otrzymanie wyniku wyszukiwania, o ile nie zostanie następnie niezwłocznie potwierdzone dokonaniem Rezerwacji w sprawnym i poprawnie działającym Systemie Rezerwacji, nie stwarza po stronie Klienta roszczenia o zawarcie umowy pośrednictwa w sprzedaży biletów lub innych usług.

WNT Sp z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników i niniejszym oświadcza, iż nie udostępnia informacji o Użytkownikach stronie trzeciej, za wyjątkiem sytuacji i zakresów niezbędnych do prawidłowego wykonania transakcji dokonywanych przez Użytkowników poprzez skorzystanie z oferty poprzez użycie Systemu Rezerwacji.

 

1.2 Dokonując zapytania o rezerwację, zakupu biletu lotniczego lub rezerwacji innych dostępnych w portalu usług Użytkownik przekazuje informacje na swój temat. Informacje te gromadzone w bazie danych WNT Sp. z o.o. służą wyłącznie do własnego użytku i umożliwiają analizę zamówień oraz zapotrzebowań ze strony Klientów. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych, a także danych osób, z którymi zamierza odbyć podróż lotniczą, lub skorzystać z innych usług, niezbędnych dla Systemu Rezerwacji do podjęcia czynności wyszukiwawczych i rezerwacyjnych.

1.4 W związku z tym WNT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do informowania Użytkowników o wszelkich akcjach promocyjnych przeprowadzanych przez just-travel.pl Taka informacja będzie traktowana przez Użytkownika jako zamówiona informacja handlowa w rozumieniu stosownych przepisów.

1.6 Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik potwierdza prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych i zgodnie z artykułem 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku wyraża zgodę na ich przechowywanie i inne przetwarzanie w bazie danych Systemu Rezerwacji. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i do modyfikowania podanych informacji.

Zasady rezerwacji, zakupu, formy płatności i dostarczania biletu lotniczego określa Regulamin Biletów Lotniczych.

Zasady składania zapytań i rezerwacji usług hotelowych, formy płatności za usługi określa Regulamin Rezerwacji Hoteli

Zasady składania zapytań i zakupu, formy płatności i dostarczania potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia określa Regulamin Zawierania Umów Ubezpieczeń Podróżnych.

Zasady składania zapytań i zakupu, formy płatności i dostarczania potwierdzenia zawarcia umowy wynajmu samochodu.

Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów biletów i innych usług turystycznych można zgłaszać w terminie 7 dni od momentu dostarczenia biletu lub innych dokumentów związanych z obsługą podróży w formie pisemnej w biurze WNT Sp. z o.o. 36-020 Tyczyn Kilenarowa 20, albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@just-travel.pl .

 • XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.00. nr 22 poz.2).

  2.  

   Regulaminy szczegółowe usług świadczonych za pośrednictwem serwisu:

Najczęstsze destynacje

 • Londyn, Wielka Brytania / Wyszukań: 32
 • Berlin, Niemcy / Wyszukań: 22
 • Providence, Stany Zjednoczone / Wyszukań: 21
 • Amsterdam, Holandia / Wyszukań: 20
 • Paryż, Francja / Wyszukań: 16

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.